/

ျငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္တြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏အခန္းက႑ special talk

 

တီးတိန္၊ တြန္းဇံ၊ နွင့္ က်ီခါးၿမိဳ႕တို႔တြင္

 “ ျငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္တြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ အခန္းက႑”

ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ ေဆြးေႏြးေဟာေျပာခဲ့သည္။

ရပ္ရြာလူထုအတြင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးနွင့္ ပတ္သက္ျပီး အသိပညာမ်ားျမွင့္တက္လာေစရန္၊

မၿငိမ္းခ်မ္းသည့္ေဒသမ်ားတြင္ ဒုကၡျဖစ္ေနေသာ အမ်ိဳးသမီး ၊အမ်ိဳးသား၊ ကေလးသူငယ္၊ မသန္စြမ္း နွင့္ သက္ၾကီး႐ြယ္အိုမ်ား၏ အေျခအေနမ်ားသိရွိနားလည္သြားေစရန္ ရည္႐ြယ္ပါသည္။

 

July 4, 2017

Partners