/

Vocational Training at Kalae

There is currently no content classified with this term.

Vocational Training

ရပ္ရြာလူထုအား Gender နွင့္ပတ္သက္ျပီး အသိပညာျမွင့္မားေစရန္ အျမင္ဖြင့္သင္တန္းမ်ားအျပင္  

တစ္နိုင္တစ္ပိုင္ဝင္ေငြရရွိေစရန္ ၊ ေဒသထြက္ေရွာက္ဝန္းသီးျဖင့္ ဆပ္ျပာရည္ျပဳလုပ္နည္းသင္တန္းမ်ားကိုလည္း ျပဳလုပ္ေပးလ်က္ရွိသည္။

ယခုအခါသင္တန္းသားမ်ားထဲမွ ဆပ္ျပာရည္ကိုေစ်းကြက္တြင္ ထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်ေနျပီျဖစ္သည္။

Partners